خطایی در پایگاه داده بوجود آمده است!

خطای بوجود آمده:
Host 'static.186.126.201.138.clients.your-server.de' is not allowed to connect to this MariaDB server
شماره خطا:
1